หลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 9

ลำดับยศ – ชื่อ – สกุลสังกัดผลการทดสอบ
1Capt. Lon SoromCambodia[Click]
2Maj. Didik SulistioIndonesia[Click]
3Maj. Minu JeongROK[Click]
4Maj. Sohali AnjumPakistan[Click]
5Maj. Aril AnuddinPhilipphines[Click]
6Maj. Hen Zaw OoMyanmar[Click]